Ubytovací řád

Všeobecné podmínky pro pobyty v ubytovacím zařízení „Sklep 44“ – ubytovací řád

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení „Sklep 44“ a zákazníky tohoto ubyt. zařízení.

II. V ubytovacím zařízení může být ubytován host, který je řádně přihlášen. Za tímto účelem vyplní host ubytovací list do Ubytovací knihy a předloží po příchodu občanský průkaz nebo jiný platný doklad o totožnosti a zaplatí hotově dohodnutou finanční částku za pobyt (pokud nebylo domluveno jinak).

III. Ceny jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách www.sklep44.cz

IV. Objekt se pronajímá jako celek (max. 14 osob), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje.

V. Nástupy na pobyty: po 14.00 hodině – v případě plánovaného pozdějšího příjezdu, prosíme o vyrozumění s předstihem. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt.
Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 10.00 hodin. U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody.
Úklid: zákazník po sobě provede pouze základní úklid jako (umytí nádobí a uložení věcí na původní místa), zbytek zajistí ubytovatel.
Ložní prádlo: poskytuje ubytovatel.
Domácí obuv: Ve všech prostorách objektu se používá domácí obuv.

VI. Objednávka: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím rezervačního formuláře. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících deseti kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). Tato lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím rezervačního formuláře. Do této doby musíte uhradit bankovním převodem zálohu ve výši 1 000 Kč. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět volný.

č.ú.: 212048591/0300
v.s.: číslo rezervace (bude sděleno ubyt. zařízením)
k.s.: 308

Po složení zálohové platby a jejím připsáním na náš účet Vám bude zasláno elektronickými prostředky (potvrzení e-mailem), příp. formou email zprávy „potvrzení o úhradě zálohy“ společně s dalšími informacemi k pobytu. Od této doby je objednávka pro zákazníka i ubyt. zařízení závazná. Toto potvrzení slouží při příjezdu zákazníka jako možný doklad o složení zálohové platby. Po zaplacení zbylé části platby v hotovosti při nástupu na pobyt, bude zákazníkovi vystaven daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu, přičemž jako datum uskutečněného zdanitelného plnění bude uvedeno datum nástupu na pobyt.
Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 7 a méně dnů před požadovaným dnem nástupu. V takovém případě probíhá platba v plné výši v hotovosti při nástupu na pobyt.

Faktury: v případě firem je možná platba fakturou. V příchozí objednávce uveďte fakturační údaje Vaší firmy.

VII. Storno podmínky: 
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).

1. V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba, ubytovací zařízení vrací zákazníkovi zpět zálohu na účet, ze kterého byla uhrazena zálohová platba.

2. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

VIII. Zákazník je povinen:

1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyty v ubytovacím zařízení „Sklep 44“.

2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.

3. V případě zjištění závad je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele a uplatnit reklamaci ihned na místě tak, aby mohla být učiněna okamžitá náprava.

4. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně (mimo krbovou vložku). Domácí zvířata nejsou povolena. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky.

5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší.

6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí a neobtěžovat ubytované v sousedním objektu nadměrným hlukem.

7. V chalupě se přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou!

8. Udržovat v celém objektu pořádek, v zimním období si vlastními silami zajišťovat úklid sněhu z parkoviště před chalupou – provozovatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu.

9. strong>V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) provozovatel neodpovídá.

10. Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 3 000 Kč.

11. Při nástupu na pobyt uhradit zbylou část platby v hotovosti.

12. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.

13. Při ukončení pobytu uhradit v hotovosti částku za el. energii dle skutečné spotřeby – sazba za 1kwh – viz ceník.
Dále částku za palivo na topení dle spotřeby viz ceník.

14. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá.
Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození či zničení jeho majetku.

15. Parkovat na vyhrazeném místě určeném pro Sklep 44. V případě nedodržení hrozí odtažení vozidla na vlastní náklady.

IX. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat.

2011–2023 sklep44.cz